Lista aktualności Lista aktualności

Decyzja w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej

Decyzja nr 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej o zasięgu lokalnym.

Decyzja nr 21/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów 
z dnia 02 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej o zasięgu lokalnym.

Znak: N.2614.1.2017

Na podstawie  art. 35 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U.2017.788) oraz § 22 i § 23 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów  Naturalnych i  Leśnictwa  z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz na podstawie § 135 ust. 1 Zarządzenia Nr 46  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października  2016 roku w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2016 rok (znak ZM.800.2.2016) mając na względzie uregulowania zawarte w Instrukcji Ochrony Lasu dotyczące organizacji działań ochronnych w sytuacjach klęskowych,

- postanawia się, co następuje:

§ 1

W związku z wiatrołomami oraz wiatrowałami w części nadleśnictwa, będącymi następstwem huraganowych wiatrów, jakie w dniach 28-29.10.2017 objęły tereny w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Świeradów, zwanych dalej huraganem - w przeciwdziałaniu abiotycznemu i biotycznemu zagrożeniu trwałości lasu oraz zakłóceniu gospodarowania surowcem drzewnym,

wprowadzam stan siły wyższej o zasięgu lokalnym.

§ 2

Wykonanie niniejszej decyzji będzie polegać na następujących działaniach:

 1. Zapewnienia na obszarze, objętym huraganem, bezzwłocznej ochrony mienia Skarbu Państwa przed szkodnictwem, a w szczególności surowca drzewnego;
 2. Udrożnienia lasu;
 3. Przeprowadzenia inwentaryzacji szkód w drzewostanie, w infrastrukturze leśnej oraz w ruchomościach;
 4. Opracowania - z następczą realizacją po zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP we Wrocławiu - programu działań w zakresie:
  1. zagospodarowania drewna, które powinno być pozyskanie w ramach uprzątania wiatrołomów i wiatrowałów na terenie klęski (drewno poklęskowe) oraz innego surowca drzewnego,
  2. przywracania funkcjonalności infrastruktury leśnej;
  3. działań towarzyszących, zwanego dalej programem działań poklęskowych, do którego opracowania powołuję zespół kryzysowy w składzie:
   • Zastępca Nadleśniczego,
   • Inżynier Nadzoru,
   • Specjalista SL ds. pozyskania drewna,
   • Specjalista SL ds. ochrony lasu,
   • Referent ds. sprzedaży drewna.

§3

Działania, o których mowa w § 2, powinny być kwitowane, w formie notatek służbowych, sporządzanych przez leśniczych i zatwierdzanych przez Zastępcę Nadleśniczego.

§4

 1. Doprowadzenie do bezzwłocznej ochrony mienia, o której mowa w § 2 pkt. l, jest obowiązkiem komendanta posterunku Straży Leśnej.
 2. Wyżej wymieniona ochrona mienia powinna objąć:
  1. wprowadzenie zakazu wstępu do określonych części lasu, stanowiących teren klęski (także w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego), jeśli jest to konieczne
  2. działania prewencyjne i interwencyjne straży leśnej polegające w szczególności na:
   • permanentnym dozorze terenu poklęskowego,
   • innych działaniach, wynikających z zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczących funkcjonowania Straży Leśnej w Lasach Państwowych.

§5

Udrożnienie dróg leśnych należy traktować jako drugie działanie, do którego, staraniem właściwych leśniczych, należy przystąpić bez zbędnej zwłoki po objęciu terenu klęski ochroną mienia, o której mowa w §4.

§6

 1. Doprowadzenie do oszacowania drewna poklęskowego stanowi obowiązek zespołu kryzysowego.
 2. Niezależnie od szacowania drewna poklęskowego zespół kryzysowy jest obowiązany do doprowadzenia do: oszacowania ilości oraz
  1. stopnia deprecjacji wskutek siły wyższej (w tym wskutek braku możliwości wywozu) drewna pozyskanego:
   • odebranego oraz sprzedanego określonym nabywcom, jednak fizycznie pozostającego w lesie w czasie wystąpienia stanu siły wyższej,
   • odebranego, lecz niesprzedanego,
   • wyrobionego przez Zakłady Usług Leśnych ale nieodebranego;
  2. oszacowania szkód w uprawach i młodnikach,
  3. oszacowania szkód w infrastrukturze leśnej,
  4. oszacowania szkód w ruchomościach.

§7

Wyniki oszacowań, o których mowa w § 6 powinny być przedłożone Nadleśniczemu celem zatwierdzenia. Wyniki te należy przyjmować za podstawę programu działań poklęskowych.

§8

 1. Program działań poklęskowych powinien uwzględnić w szczególności następujące zagadnienia:
  1. ochronę mienia na terenie klęski, następującą po działaniach ochronnych, o których mowa w §2 - zwłaszcza w trakcie pozyskiwania, składowania oraz wywozu drewna poklęskowego oraz innego surowca z terenu klęski
  2. szczegółowy sposób przeprowadzenia modyfikacji zobowiązań wobec nabywców surowca drzewnego, zawiązanych do czasu wystąpienia huraganu i wynikających w szczególności z umów, zawartych z nabywcami do czasu wystąpienia ogłoszonego stanu siły wyższej;
  3. inne zagospodarowanie drewna poklęskowego (sprzedaż z wykorzystaniem aplikacji "e - drewno", przechowywanie na składnicach przejściowych, zatapianie);
  4. renegocjacje umów z zakładami usług leśnych;
  5. aneksowanie planów urządzenia lasu lub sporządzenie planów urządzenia lasu dla nadleśnictw, objętych szkodami od huraganu - w razie takiej konieczności.
  6. organizację, plan (w tym: plan stworzenia i zabezpieczenia składnic przejściowych - w razie takiej potrzeby, plan alokacji sił i środków na terenie klęski, plan finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania działań, harmonogram działań), koordynowanie działań, wykonywanie kontrolingu, nadzorowanie oraz korygowanie realizacji programu działań poklęskowych - w ujęciu szczegółowym
 2. W razie takiej potrzeby program działań poklęskowych może być sporządzany etapami.

 

§9

Modyfikacja zobowiązań wobec nabywców będzie przebiegać w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Drewnem w RDLP.

 

§10

Drewno, które nie będzie zagospodarowane poprzez przeznaczenie do sprzedaży (w tym do sprzedaży z wykorzystaniem aplikacji "e - drewno"), powinno być poddane zatapianiu lub składowaniu na składnicach przejściowych.

 

§11

 1. Zespół kryzysowy jest obowiązany do sporządzenia projektu planu finansowego zagospodarowania drewna poklęskowego.
 2. W projekcie planu finansowego należy uwzględnić m.in. zwiększone koszty rodzajowe nadleśnictwa związane w szczególności z:
  1. usługami wewnątrzinstytucjonalnymi innych nadleśnictw na rzecz nadleśnictwa (delegacje strażników leśnych oraz leśniczych, nadgodziny itp.),
  2. nadgodzinami, delegacjami na posiedzenia zespołu kryzysowego oraz zwiększonym zakresem prac pracowników nadleśnictwa,
  3. usługami oraz dostawami do poniesienia na zakładanie oraz utrzymanie składnic przejściowych oraz składnic wodnych (łącznie z kosztami przemieszczania drewna do składnic przejściowych i wodnych),
  4. udrażnianiem dróg leśnych,
  5. innymi kosztami, które nie byłyby co do zasady ponoszone przez nadleśnictwo przy pozyskiwaniu, wyróbce i sprzedaży surowca drzewnego, gdyby nie wystąpił stan siły wyższej (np. koszty ekspertyz, zwiększone koszty jednostkowe pozyskania 1 m3 drewna wskutek konieczności skorzystania z usług zakładów mających siedzibę i miejsce zamieszkania pracowników poza zasięgiem terytorialnym danego nadleśnictwa klęskowego),

 

§12

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.